Ako môžem reklamovať tovar?

Skontrolujte si prosím tovar pri jeho prevzatí

Máte nárok ho neprevziať ak je na ňom alebo na jeho obale viditeľné mechanické poškodenie alebo ak je tovar neúplný. Spíšte, prosím, s kuriérom protokol o škode/reklamácii alebo zásielku neprevezmite a oznámte nám túto skutočnosť telefonicky na čísle 0919 413 913.

Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je taktiež potrebné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky a výrobok nepoužívať. Neskoršie reklamácie tohto charakteru, žiaľ, nemôžeme akceptovať s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.

Poškodenie jednej časti dodávky Vás neoprávňuje na vrátenie celej zásielky

V prípade, že reklamovaná vada bola spôsobená Vami, najmä poškodením výrobku, nevhodným používaním alebo nevhodnou manipuláciou, ste povinný nahradiť všetky náklady spojené s vybavením reklamácie. Nezodpovedáme za vady, ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (chemicky a mechanicky agresívne, vlhké prostredie, ...), nesprávnym zásahom do výrobku, ktorý nebol popísaný v návode na montáž výrobku, alebo ktoré boli spôsobené živelnou pohromou.

V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený, postupujte prosím podľa reklamačného poriadku.  Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode 8. Obchodných podmienok.

Tovar pre reklamáciu, alebo vrátenie z dôvodu odstúpenia od zmluvy musí byť kompletný  (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ho prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo dôjsť k znehodnoteniu pôvodných obalov.

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady.

Práva vyplývajúce zo záruky

  • ak ide o vadu odstrániteľnú, máte právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady, právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej súčasti, ak to nie vzhľadom k povahe vady neúmerné, a ak nie je takýto postup možný, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy;
  • ak ide o chybu neodstrániteľnú a brániacu riadnemu užívaniu tovaru, máte právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy;
  • ak ide o chyby odstrániteľné vyskytujúce sa vo väčšom počte alebo opakovane a brániace riadnemu užívaniu tovaru, máte právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy;
  • ak ide o iné vady neodstrániteľné a nepožadujete výmenu veci, máte právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

Ak dôjde k výmene veci alebo jej súčasti, predĺži sa záruka o dobu, počas ktorej bol výrobok v reklamačnom konaní.

Reklamáciu riešime v súčinnosti s výrobcom tovaru. O reklamácii rozhodneme ihneď, v zložitých prípadoch do 7 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane chyby bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Tento web používa súbory cookie. Ďalším prechádzaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.
Pre viac informácií kliknite sem.